แนะนำศิษย์เก่าศิลปกรรม อชม.

อยากให้ทุกคนสมัครเป็นผู้เขียนและร่วมเขียนด้วยกัน ให้ใช้ gmail และส่งแจ้งผมนะครับแล้วจะเชิญ-แชร์
ศิษย์เก่าหลักสูตร ศิลปหัตถกรรม รุ่นที่1 / 2519
1.นายประชิด ทิณบุตร  เรียนระดับปวช.2 (เทียบวุฒิ มศ.5)
อาชีพการงานปัจจุบัน : รับราชการ
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท ครุศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531
ตำแหน่งงานปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (2555-ปัจจุบัน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
สังกัด อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม. 10900.
ติดต่ออีเมลปัจจุบัน prachid007@gmail.com,prachid@thaifont.info , prachid@prachid.com , โทรศัพท์มือถือ: +66(0)896670091.โฮมเพจส่วนตัว: http://www.prachid.com

No comments:

Post a Comment