Sunday, November 13, 2011

พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน ของอาจารย์บุญหมั่น คำสะอาด

เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ที่อาจารย์เราสร้างคุณูปการไว้ให้สังคมสืบไป

ชื่อพิพิธภัณฑ์  :  พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนที่ดูแลโดยครอบครัวทายาทของอาจารย์บุญหมั่น คำสะอาด
ผู้ที่รับผิดชอบหลัก  :  นายสันติภาพ คำสะอาด
ที่ตั้ง  :  พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 18 บ้านเชียงเหียน ตำบลเขวา อ . เมือง จ . มหาสารคาม ห่างจากตัวเมือง ประมาณ 8 กิโลเมตร ถนนแจ้งสนิท เส้นทางมหาสารคาม – ร้อยเอ็ด

No comments:

Post a Comment